Qi Dynasty

From Academic Kids

Southern and Northern Dynasties
(420-589)
Southern Dynasties: Northern Dynasties:

Song
Qi Dynasty
Liang
Chen

Northern Wei
Eastern Wei
Western Wei
Northern Qi
Northern Zhou

Qi Dynasty 齊朝 (479-502) was the second of Southern dynasties in China, followed by the Liang Dynasty.

Sovereigns of Qi Dynasty (479-502)
Posthumous Name Family name and given names Period of Reigns Era names and their according range of years
Convention: Qi + posthumous name
Gao Di 高帝 gao1 di4 Xiao Dao Cheng|蕭道成 xiao1 dao4 cheng2 479-482 Jianyuan (建元 jian4 yuan2) 479-482
Wu Di 武帝 wu3 di4 Xiao Ze|蕭賾 xiao1 ze2 483-493 Yongming (永明 yong3 ming2) 483-493
Yu Lin Wang 鬱林王 yu4 lin2 wang2 Xiao Zhao Ye|蕭昭業 xiao1 zhao1 ye4 494 Longchang (隆昌 long2 chang1) 494
Hai Ling Wang (海陵王 hai3 ling2 wang2) Xiao Zhao Wen|蕭昭文 xiao1 zhao1 wen2 494 Yanxing (延興 yan2 xing1) 494
Ming Di 明帝 ming2 di4 Xiao Luan|蕭鸞 xiao1 luan2 494-498 Jianwu (建武 jian4 wu3) 494-498
  Yongtai (永泰 yong3 tai4) 498
Dong Hun Hou (東昏侯 dong1 hun1 hou2) Xiao Bao Juan|蕭寶卷 xiao1 bao3 juan3 499-501 Yongyuan (永元 yong3 yuan2) 499-501
He Di 和帝 he2 di4 Xiao Bao Rong|蕭寶融 xiao1 bao3 rong2 501-502 Zhongxing (中興 zhong1 xing1) 501-502

ja:斉 (南朝) fi:Qi-dynastia zh:南朝齐

Navigation

Academic Kids Menu

 • Art and Cultures
  • Art (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Art)
  • Architecture (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Architecture)
  • Cultures (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Cultures)
  • Music (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Music)
  • Musical Instruments (http://academickids.com/encyclopedia/index.php/List_of_musical_instruments)
 • Biographies (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Biographies)
 • Clipart (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Clipart)
 • Geography (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Geography)
  • Countries of the World (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Countries)
  • Maps (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Maps)
  • Flags (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Flags)
  • Continents (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Continents)
 • History (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/History)
  • Ancient Civilizations (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Ancient_Civilizations)
  • Industrial Revolution (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Industrial_Revolution)
  • Middle Ages (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Middle_Ages)
  • Prehistory (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Prehistory)
  • Renaissance (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Renaissance)
  • Timelines (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Timelines)
  • United States (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/United_States)
  • Wars (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Wars)
  • World History (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/History_of_the_world)
 • Human Body (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Human_Body)
 • Mathematics (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Mathematics)
 • Reference (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Reference)
 • Science (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Science)
  • Animals (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Animals)
  • Aviation (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Aviation)
  • Dinosaurs (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Dinosaurs)
  • Earth (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Earth)
  • Inventions (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Inventions)
  • Physical Science (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Physical_Science)
  • Plants (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Plants)
  • Scientists (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Scientists)
 • Social Studies (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Social_Studies)
  • Anthropology (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Anthropology)
  • Economics (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Economics)
  • Government (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Government)
  • Religion (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Religion)
  • Holidays (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Holidays)
 • Space and Astronomy
  • Solar System (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Solar_System)
  • Planets (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Planets)
 • Sports (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Sports)
 • Timelines (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Timelines)
 • Weather (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Weather)
 • US States (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/US_States)

Information

 • Home Page (http://academickids.com/encyclopedia/index.php)
 • Contact Us (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Contactus)

 • Clip Art (http://classroomclipart.com)
Toolbox
Personal tools